Pressemeddelelse: A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

I Brintbranchen er vi glade for at kunne byde velkommen til A7S Dansk Shell som nyeste medlem i kredsen.

A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

Brintbranchen har fået endnu et medlem, nemlig A/S Dansk Shell. Medlemskabet kommer i
forlængelse af A/S Dansk Shell’s strategiske samarbejde med Everfuel, som planlægger at bygge
en brintfabrik (P2X-anlæg) ved siden af Shell raffinaderiet i Fredericia.

Ambitionen er at opføre et P2X-anlæg til omkring 150 mio. kr., der forventningsvist allerede i 2022-2023 vil bidrage med en kapacitet på op 20 MV. Potentielt kan anlægget udvides til op til en gigawatt svarende til en af de største danske havvindmølleparker. Shell-raffinaderiet bruger meget brint i sin produktion, og vil derfor kunne aftage hovedparten af brintprodukionen.

Brintbranchen oplever et kraftigt fokus på mulighederne for effektiv energiudnyttelse af energi fra vind og sol via P2X.

I forbindelse med A/S Dansk Shell indmeldelse udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis meget glade for at kunne byde A/S Dansk Shell velkommen i vores medlemskreds. Det styrker den samlede brintbranche, at så tung en aktør satser på vedvarende brint og dermed at gøre drivmidlerne grønnere. Raffinaderiet i Fredericia er en central del af den danske energiinfrastruktur og et vigtigt element, hvis vi i storskala skal bringe vindmølleenergi ud over hele energisystemet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og er sikker på, at Raffinaderiets engagement på området vil være en styrke for både branchen og for endnu bedre udnyttelse af den grønne energi”.

P2X-projektet i Fredericia viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Ved P2X skabes øget værdi for grøn el ved at konvertere den til brint via elektrolyse. Dermed kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer, f.eks. transport eller industri. Det er desuden et vigtigt redskab for at sikre bedst mulig udnyttelse af elnettet, de dage hvor der produceres f.eks. mere vindmøllestrøm, end der er behov for til det traditionelle elforbrug. Brinten kan så bruges i sin rene form i bl.a. transportsektoren, eller videreforædles til andre højværdi produkter.

Brintbranchen er brancheorganisation for den danske P2X-industri og samler de mest
centrale aktører indenfor brint, elektrofuels, brændselsceller og grøn gas.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på +45 2623 9443

Brancheorganisationer: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark opfordrer i et fællesdebatindlæg til teknologineutral tilgang til den grønne omstilling.

Brancheorganisationer i fælles opråb: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

De tre direktører for Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark – henholdsvis Tejs Laustsen Jensen, Frank Rosager og Jakob Stahl Otte – har dannet fælles front i en opfordring til Christiansborg om at vægte emissionsniveauer og teknologineutralitet i de politiske rammer for den grønne omstilling.

Opfordringen i Altinget handler i høj grad om at droppe det ensidige fokus på ren el og batterier, der dominerer debatten om omstillingen af især vejtransporten. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med omstillingen af transportsektoren, skal alle teknologier i spil. Batterier kan løse en vis del af opgaven, men langt fra alle. Derfor er det nødvendigt, at der fra politisk hold ikke favoriseres mellem teknologierne. I stedet bør udgangspunktet være teknologineutralt, så der er lige adgang til markedet og lige vilkår for konkurrencen mellem de grønne løsninger – kun på den måde kan vi sikre, at udviklingen følger virkelighedens efterspørgsel:

“Vi foreslår konkret en teknologineutral løsning, ved at der i lovgivningen stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Med ambitiøse CO2-fortrængningskrav vil efterspørgslen efter grønne produkter stige markant, og markedet vil sikre, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Med krav til energileverandørerne om, at CO2-fortrængningen fra de brændstoffer, de sælger, gradvist, men markant, skal øges – også mere end EU’s minimumskrav og nå 100 procent inden 2050 – vil der blive sendt et klart signal om, at der skal satses massivt på bæredygtige alternativer med en reel CO2-effekt.”

Du kan læse det fælles debatindlæg her.

Konference: P2X – Strategien for grøn vækst

D. 13. marts afholder Brintbranchen konferencen ‘P2X – Strategien for grøn vækst’ på Christiansborg.

Konference: P2X - Strategien for grøn vækst

I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber og den store opgave, der ligger i at udarbejde klimahandlingsplanen, afholder Brintbranchen en konference på Christiansborg for at rette fokus mod de store erhvervs- og vækstpotentialer, der ligger i P2X-dagsordenen. Under titlen “P2X – strategien for grøn vækst” skal vi høre mere om de danske styrkepositioner på VE og P2X, og de ofte oversete muligheder, der er for arbejdspladser, eksport og vækst på P2X-området. Der er gyldne muligheder for at skrive nye “Made in Denmark”-erhvervseventyr på det grønne område, hvis vi formår at tilrettelægge strategien og den samlede energipolitiske indsats rigtigt. 

Konferencen er under værtsskab af fhv. uddannelses- og forskningsminister, og nuværende klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. Derudover kan du høre oplæg fra nogle af de stærkeste aktører på området fra ind- og udland.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi er glade for allerede nu at kunne præsentere følgende oplægsholdere:
Tommy Ahlers – MF, fhv. minister og klimaordfører (V)
Anders Christian Nordstrøm – Vice President for Hydrogen, Ørsted
Noe van Hulst – Hydrogen Envoy at the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy (NL)
Finn Schousboe – Business Manager, Dansk Shell
Steen Harding Hintze – Development Director, Greenlab Skive
Dr. Ulrich Buenger – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Tejs Laustsen Jensen – Direktør, Brintbranchen

Der vil også være en paneldebat med deltagelse af – foruden Tejs Laustsen Jensen:
Hanne Storm Edlefsen, Strategisk Planlægning, Energinet
Anne Paulin, klima-, energi- og forsyningsordfører (S)
Carsten Kissmeyer, energiordfører (V)
Mai Villadsen, klimaordfører (Ø)
Niels Flemmin Hansen, transportordfører (KF),
Signe Munk, klimaordfører (SF)

Arrangementet er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – vær dog opmærksom på det begrænsede antal pladser i Fællessalen, så tilmeld dig allerede nu her.

P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

En lang række af P2X-interessenter har underskrevet et fælles forståelsespapir om behovet for øget fokus på P2X.

P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

I sidste uge udsendte en bred kreds af P2X-interessenter inkl. Brintbranchen et fælles forståelsespapir omhandlende behovet for øget fokus på opskallering af den danske P2X-indsats, og en opfordring til samarbejde på tværs af sektorer og erhverv. 

Ifølge underskriverne af forståelsespapiret er der en lang række danske styrkepositioner og oplagte klima- og erhvervsmuligheder på P2X-området, og dem skal vi udnytte:

• Vi har know-how og viden og førende virksomheder indenfor elektrolyse, katalytiske processer, vindenergi og vi har førende forskere på områderne,

• Vi har et energisystem, som er agilt og veludviklet og derfor nemmere kan tilpasses Powerto-X produktion end andre lande, 

• Vi har en stor andel af vedvarende energi – særligt vindenergi – i vores energisystem, hvis værdi kan højnes med energilagring og forædling til Power-to-X produkter,
 
• Vi har gunstige muligheder for at forbinde produktionen med fjernvarmesystemet og anvende overskudsvarme fornuftigt, 

• Vi har CO2-kilder fra både industri og landbrug, som kan udnyttes og indgå i processen, 

• Vi kan levere brugbare løsninger til den del af transportsektoren, som ikke umiddelbart kan elektrificeres. Det er nødvendigt, hvis verden skal i mål med den grønne omstilling, 

• Vi har en tradition og særlig evne i Danmark til at samarbejde på tværs sektorer og i produktive konstellationer på tværs af vidensinstitutioner, myndigheder, investorer og virksomheder, hvilket vil være påkrævet, hvis vi skal udnytte Power-to-X’ potentialet, 

• Vi har en ambitiøs klimapolitik, som kræver nye løsninger på velkendte problemer.
 
Du kan læse hele forståelsespapiret her, og en kronik om formålet med den fælles erklæring her.

Debat: Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

I en klumme i Energy Supply sætter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fokus på de gyldne muligheder i den grønne omstilling.

Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sætter i en klumme på Energy Supply fokus på de store erhvervs- og vækstpotentialer i den grønne omstilling. Tejs Laustsen Jensen opfordrer til, at vi også husker erhvervs- og eksportmulighederne i tilrettelæggelsen af den grønne indsats. Med den danske styrkeposition på vedvarende energi, er vi i klar førerposition til at lede den grønne omstilling globalt.

“Fordi vi er så forud på point i forhold til den vedvarende energi, er vi de bedst placerede i verden til at lede udviklingen af den næste fase i omstillingen. Og vi er allerede godt i gang. Nødvendigheden af omstillingen, vores grønne tradition og det stærke, innovative forsknings- og udviklingsmiljø herhjemme betyder, at vi allerede nu ser danske løsninger blive eksporteret og danske produktionsarbejdspladser blomstre op. Overalt i verden står der allerede i dag ”Made in Denmark” på brinttankstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg, og potentialet er meget stort. Men det kræver et veletableret hjemmemarked. Med de nye storskala P2X-anlæg i Danmark klar til opførelse, er der taget meget vigtige skridt. Men vi bliver nødt til at tilrettelægge en samlet strategi og skabe de rette rammevilkår på en måde, så vi understøtter først og fremmest den grønne omstilling, men også den erhvervsudvikling den potentielt kan trække med sig,” skriver brintdirektøren, og fortsætter:

“Der er grund til at rose regeringen for de 13 klimapartnerskaber. Dels fordi omstillingen er afhængig af opbakning, vilje og lokalt ejerskab rundt om i branchen, og dels fordi regeringen ved selvsyn kan se, præcis hvor stærke kræfter, der er på spil hos de danske virksomheder. De kan levere, og de brænder for at sikre netop deres plads på den grønne scene. Derfor er det altafgørende, at de langsigtede perspektiver for dansk erhvervs- og vækstpolitik tænkes ind i klimahandlingsplanen. Fremtiden er elektrisk – men det betyder andet og mere end kobber og kabler. P2X skal være en central del af klimahandlingsplanen, for det er en konkret og håndgribelig trædesten på vejen.”

Tejs Laustsen Jensen afslutter sin klumme med at rose de grønne, danske virksomheder, og understreger deres kompetencer og uundværlige rolle i den grønne omstilling: 

“Virksomheder som går forrest i udviklingen af morgendagens løsninger, og som skaber vækst og arbejdspladser under vejs. Vi har et af verdens bedste forskningsmiljøer, en stærk grøn arv, succesfulde startups og innovative virksomheder. Det der for resten af samfundet er en grøn udfordring, er for dem en gylden mulighed. kan betyde forskellen mellem nye eventyr og forspildte chancer. Vi skal vende omkostninger til investeringer. Med P2X i centrum og den myriade af muligheder, der åbner sig her, kan de investeringer cementere Danmarks grønne brand og endnu engang vise verden værdien af at være ”Made in Denmark”.”

Du kan læse hele klummen på Energy Supply her.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Ørsted opskalerer deres brintindsats, og melder sig ind i Brintbranchen.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Verdens førende udvikler af havvind, Ørsted, har meldt sig ind i Brintbranchen. Medlemskabet understreger Ørsteds dedikation til planerne om at drive P2X op i skala og ned i pris til gavn for klima, arbejdspladser og vækst, ligesom som selskabet har gjort det med havvind.

Med medlemskabet af Brintbranchen understreger Ørsted, at selskabet ser brint produceret med vedvarende energi som et vigtigt element i at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Ved at konvertere strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. havvind til brint og herfra evt. til øvrige fornybare højværdiprodukter som f.eks. metanol eller ammoniak (den såkaldte Power-to-X-proces, forkortet P2X) kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer. Og med et enormt potentiale for udbygning af især havvind har Danmark rigtigt gode muligheder for også at blive stærk på brint- og Power-to-X-teknologier.

I forbindelse med offentliggørelsen af Ørsteds medlemskab udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis glade og stolte over, at Ørsted, har meldt sig ind, og vi glæder os meget til samarbejdet. Det er afgørende, at vi i Danmark får sat P2X-indsatsen op i gear, og det kræver en stærk og samlet branche. Den grønne omstilling er imperativ ikke alene pga. klimaet, men også for arbejdspladser, vækst og Danmarks grønne brand. De muligheder, der ligger i storskala produktion af vedvarende brint, kan sikre nye, danske eksporteventyr i stil med vindmøllerne, og Danmark har forudsætningerne for at blive
verdensførende på P2X – ikke mindst pga. kompetencerne inden for produktion af vedvarende energi. Men der er, sammen med fornuftige politiske rammevilkår, behov for stærke industrielle spillere, der kan trække udviklingen, hvis vi skal realisere potentialet. Ikke mindst derfor glæder vi os over, at Ørsted bliver en del af den samlede brancheindsats for at gøre brint og P2X til afgørende dele af den danske klima- og energipolitik.”

Anders Nordstrøm, Vice President og leder af Ørsteds brintindsats, siger:
”Vi ser vedvarende brint produceret ved elektrolyse som en vigtig brik til reduktion af CO2-emissionen fra sektorer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Eksempelvis bruges der i dag store mængder fossilbaseret brint i procesindustrien i Europa, som kan erstattes med vedvarende brint. Og vedvarende brint eller energibærere afledt heraf kan erstatte fossile brændsler i tung transport. Havvind er en oplagt kilde til de store mængder grøn strøm, der skal bruges til elektrolysen. Men teknologien skal opskaleres og effektiviteten skal op, så den vedvarende brint på sigt bliver konkurrencedygtig med det fossile alternativ.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43

Brintbranchen med i stort P2X-projekt om grøn brint til transport

Brintbranchen er med i partnerkredsen for projektet H2RES, der skal producere grøn brint til vejtransport.

avedøreværket vindmøller

Grøn brint på havvind: 34,6 mio. kr. til storskala P2X

I denne uge offentliggjorde EUDP, hvilke projekter, de har fået støtte i anden uddelingsrunde for 2019. Inden for brint- og brændselscellekategorien har to projekter modtaget i alt 44 mio. kr. Det er bl.a. projektet “H2RES – Demonstration af bæredygtig brintproduktion til vejtransport baseret på havvind” under ledelse af Ørsted, hvor Brintbranchen er en del af partnerkredsen, ligeledes er flere af vores medlemmer.

I forbindelse med offentliggørelsen udsendte Ørsted en pressemeddelelse, som du kan læse et uddrag af herunder:

Ørsted og partnere sikrer støtte til bæredygtigt brintprojekt
Syv industripartnere har fået tilsagn om dansk støtte til et demonstrationsprojekt, der, med havvind som strømkilde, skal producere fornybar brint, der kan bruges i vejtransport.

I energisammenhæng er Avedøre mest kendt for at huse Ørsteds store biomassefyrede kraftvarmeværk Avedøreværket, men i fremtiden kan der blive produceret andet og mere end strøm og varme på matriklen. Det står klart, efter at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har valgt at støtte projektet H2RES, som Ørsted er ledende partner på.

Sammen med partnerne Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ørsted fået tilsagn om 34,6 mio. kr. i støtte til at opføre et elektrolyseanlæg på 2 MW med tilhørende brintlagring, som med strøm fra havvindmøller skal producere fornybar brint til brug i busser, lastbiler og potentielt taxier.

Samlet set forventes brintproduktionen at blive på omkring 600kg pr. dag, hvilket vil være nok til at dække 20-30 bussers behov samt sideløbende give mulighed for at teste anvendelse i lastbiler og taxier. Tilsagnet til H2RES-projektet er det største blandt de 53 projekter, der har modtaget støtte fra EUDP i anden uddelingsrunde i 2019.

Brint bruges allerede i dag i stor stil i den tunge industri i Europa, men produceres hovedsageligt ved omformning af fossile brændstoffer, hvilket udleder store mængder drivhusgasser. Men brint kan også produceres gennem en proces kendt som elektrolyse, hvor elektricitet anvendes til at spalte vand, hvorved der dannes brint. Hvis strømmen, der anvendes til elektrolysen stammer fra vedvarende energikilder, vil den producerede brint være fornybar. Netop derfor vil strømmen til H2RES-projektet, som Ørsted og partnere netop har fået tilsagn om støtte til, som udgangspunkt komme direkte fra Ørsteds to havvindmøller på hver 3,6 MW, som står ved Avedøreværket. Endvidere kan elektrolysen køres fleksibelt, og kan derved være med til at sikre fleksibel brug af den fluktuerende strømproduktion fra havvindmøllerne.

Såfremt Ørsted og projektpartnerne træffer endelig investeringsbeslutning på demonstrationsprojektet, forventes det at kunne være i drift i 2021.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter:
”Fornybar brint har potentiale til at blive en hjørnesten i Danmarks ambitioner om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030, og i omstillingen til en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Den tunge vejtransport er en af de sektorer, som kan gøres grønne ved indirekte elektrificering med brint produceret på fornybare kilder. Men fornybar brint er i dag dyrere end brint produceret på gas og kul, og derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at demonstrere teknologien og samle erfaringer, som gør det muligt at opskalere og effektivisere teknologien, så vi kan producere bæredygtig brint til en pris, der kan konkurrere med de fossile alternativer.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen:
”Integration af energi fra havvind ind i den tunge transport er en hovedudfordring i den grønne omstilling. Med H2RES får vi mulighed for at teste, hvordan brint og havvind kan spille bedst sammen. Både med hinanden, med transportsektoren og med det samlede energisystem. Det er et meget vigtigt skridt for brint som nøgleteknolig i den grønne omstilling.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.
Du kan læse mere om EUDPs støtte til grønne og klimavenlige teknologier her, og se den samlede liste over de udvalgte projekter her.

HFC Nordic 2020: Fuelling the Future

Kom til nordisk brintkonference i Aalborg den 22-23 september 2020.

HFC Nordic 2020

Brintbranchen er allerede i fuld gang med at forberede næste års store nordiske brint- og brændselscellekonference HFC Nordic. Dette år er Danmark nemlig værtsland for det nordiske koncept, som hvert andet år sætter fokus på brint og brændselsceller i et nordisk perspektiv.

I år vil Aalborg danne rammen om to dage med fokus på brint til tung transport. Datoerne er den 22-23 september 2020. Programmet er under udarbejdelse, men Brintbranchen glæder sig til at byde velkommen til et par dage med fokus på brint- og brændselscelleteknologier til den tunge del af transportsektoren.

Konferencen har fået undertitlen Fueling the Future – og der vil være fokus på både vejgodstransport, kollektiv transport samt løsninger til både vand- og luftbåren transport.

Følg med her på siden for mere information, og sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22-23. september 2020.

Hydrogen and Fuel Cells Nordic – HFC Nordic – 2020 bliver i år afholdt af Brintbranchen i Aalborg. Arrangementet går på skift mellem de forskellige nordiske brintorganisationer og blev således i 2018 afholdt i Island med Icelandic New Energy som vært. Her var fokus især på brintinfrastruktur og maritime applikationer.

Program til DBBD 2019

Offentliggørelse af programmet til Den danske brint- og brændselscelledag 2019.

Program til Den danske brint- og brændselscelledag 2019

Vi er glade for at kunne offentliggøre det programmet til Den danske brint- og brændselscelledag 2019! Der er endnu et par ting, der skal falde på plads, og programmet bliver naturligvis opdateret i takt med, at det finder sin endelige form.

Vi opfordrer alle, der arbejder med relevante projekter, til at medbringe projekt-posters til de to poster-sessions, der ligger i programmet. Det er en oplagt mulighed for at dele og videreformidle informationer om projekterne, og en glimrende netværksmulighed.

Alle er meget velkomne til at dele både nedenstående invitation og programmet i jeres netværk. Arrangementet foregår d. 19. november fra 10-16, er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – og du kan tilmelde dig her.  

Debat: Brint er den grønne omstillings “missing link”

I Mobilitytech kan du læse Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensens indlæg om P2X-potentialerne for at decarbonisere transportsektoren.

Mobilitytech: Brint er den grønne omstillings "missing link"

I Mobilitytech kan man læse et indlæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der omhandler brintens rolle som det led, der skal binde energisystemet sammen. Med et særligt fokus på transportsektoren, fremhæver Tejs Laustsen Jensen de enorme potentialer, der er for dels at udnytte grøn overskudsstrøm bedst muligt og dels at decarbonisere landtransporten, shippingindustrien og luftfarten.

Tejs Laustsen Jensen argumenterer for, at det er nødvendigt at tænkte transportsektoren ind i et samlet energisystemet og ikke se det som to uafhængige spørgsmål – og her er storskala P2X nøglen. Det vil både kunne sikre en økonomisk effektiv brug af grøn overskudsstrøm, integrere transporten i energisystemet og skabe enorme erhvervs- og eksportmuligheder ved udviklingen af grønne brændstoffer:

“Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark kan blive producent og eksportør af grønne brændstoffer, men det kræver vilje og opbakning både fra Christiansborg og ikke mindst at vi som nation evner at gå fra søjletænkning til sektorkobling og tænke transport, el, gas og varme sammen til et nyt og samlet grønt energisystem.”

Du kan læse hele indlægget her.