Pressemeddelelse: A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

I Brintbranchen er vi glade for at kunne byde velkommen til A7S Dansk Shell som nyeste medlem i kredsen.

A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

Brintbranchen har fået endnu et medlem, nemlig A/S Dansk Shell. Medlemskabet kommer i
forlængelse af A/S Dansk Shell’s strategiske samarbejde med Everfuel, som planlægger at bygge
en brintfabrik (P2X-anlæg) ved siden af Shell raffinaderiet i Fredericia.

Ambitionen er at opføre et P2X-anlæg til omkring 150 mio. kr., der forventningsvist allerede i 2022-2023 vil bidrage med en kapacitet på op 20 MV. Potentielt kan anlægget udvides til op til en gigawatt svarende til en af de største danske havvindmølleparker. Shell-raffinaderiet bruger meget brint i sin produktion, og vil derfor kunne aftage hovedparten af brintprodukionen.

Brintbranchen oplever et kraftigt fokus på mulighederne for effektiv energiudnyttelse af energi fra vind og sol via P2X.

I forbindelse med A/S Dansk Shell indmeldelse udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis meget glade for at kunne byde A/S Dansk Shell velkommen i vores medlemskreds. Det styrker den samlede brintbranche, at så tung en aktør satser på vedvarende brint og dermed at gøre drivmidlerne grønnere. Raffinaderiet i Fredericia er en central del af den danske energiinfrastruktur og et vigtigt element, hvis vi i storskala skal bringe vindmølleenergi ud over hele energisystemet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og er sikker på, at Raffinaderiets engagement på området vil være en styrke for både branchen og for endnu bedre udnyttelse af den grønne energi”.

P2X-projektet i Fredericia viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Ved P2X skabes øget værdi for grøn el ved at konvertere den til brint via elektrolyse. Dermed kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer, f.eks. transport eller industri. Det er desuden et vigtigt redskab for at sikre bedst mulig udnyttelse af elnettet, de dage hvor der produceres f.eks. mere vindmøllestrøm, end der er behov for til det traditionelle elforbrug. Brinten kan så bruges i sin rene form i bl.a. transportsektoren, eller videreforædles til andre højværdi produkter.

Brintbranchen er brancheorganisation for den danske P2X-industri og samler de mest
centrale aktører indenfor brint, elektrofuels, brændselsceller og grøn gas.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på +45 2623 9443

Venteliste til ‘P2X – Strategien for grøn vækst’

Grundet massiv tilslutning har vi måttet lukke for tilmelding til Brintbranchens P2X-konference for nærværende.

Venteliste til konferencen P2X - Strategien for grøn vækst

Som bekendt afholder Brintbranchen konferencen “P2X – Strategien for grøn vækst” d. 13. marts i Fællessalen på Christiansborg. Vi har oplevet en massivt tilslutning og opbakning til konferencen, hvilket vi naturligvis er uhyre glade for, men det har bevirket, at vi har måttet lukke for tilmeldingen for nærværende. Vi har oprettet en venteliste, som man kan skrive sig på ved at kontakte Brintbranchens sekretariat på info@brintbranchen.dk.

Hvis man allerede har tilmeldt sig, men alligevel ikke kan deltage, er det meget vigtigt at melde afbud til sekretariatet, så pladsen kan gives videre til en anden.

Brancheorganisationer: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark opfordrer i et fællesdebatindlæg til teknologineutral tilgang til den grønne omstilling.

Brancheorganisationer i fælles opråb: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

De tre direktører for Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark – henholdsvis Tejs Laustsen Jensen, Frank Rosager og Jakob Stahl Otte – har dannet fælles front i en opfordring til Christiansborg om at vægte emissionsniveauer og teknologineutralitet i de politiske rammer for den grønne omstilling.

Opfordringen i Altinget handler i høj grad om at droppe det ensidige fokus på ren el og batterier, der dominerer debatten om omstillingen af især vejtransporten. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med omstillingen af transportsektoren, skal alle teknologier i spil. Batterier kan løse en vis del af opgaven, men langt fra alle. Derfor er det nødvendigt, at der fra politisk hold ikke favoriseres mellem teknologierne. I stedet bør udgangspunktet være teknologineutralt, så der er lige adgang til markedet og lige vilkår for konkurrencen mellem de grønne løsninger – kun på den måde kan vi sikre, at udviklingen følger virkelighedens efterspørgsel:

“Vi foreslår konkret en teknologineutral løsning, ved at der i lovgivningen stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Med ambitiøse CO2-fortrængningskrav vil efterspørgslen efter grønne produkter stige markant, og markedet vil sikre, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Med krav til energileverandørerne om, at CO2-fortrængningen fra de brændstoffer, de sælger, gradvist, men markant, skal øges – også mere end EU’s minimumskrav og nå 100 procent inden 2050 – vil der blive sendt et klart signal om, at der skal satses massivt på bæredygtige alternativer med en reel CO2-effekt.”

Du kan læse det fælles debatindlæg her.

Konference: P2X – Strategien for grøn vækst

D. 13. marts afholder Brintbranchen konferencen ‘P2X – Strategien for grøn vækst’ på Christiansborg.

Konference: P2X - Strategien for grøn vækst

I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber og den store opgave, der ligger i at udarbejde klimahandlingsplanen, afholder Brintbranchen en konference på Christiansborg for at rette fokus mod de store erhvervs- og vækstpotentialer, der ligger i P2X-dagsordenen. Under titlen “P2X – strategien for grøn vækst” skal vi høre mere om de danske styrkepositioner på VE og P2X, og de ofte oversete muligheder, der er for arbejdspladser, eksport og vækst på P2X-området. Der er gyldne muligheder for at skrive nye “Made in Denmark”-erhvervseventyr på det grønne område, hvis vi formår at tilrettelægge strategien og den samlede energipolitiske indsats rigtigt. 

Konferencen er under værtsskab af fhv. uddannelses- og forskningsminister, og nuværende klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. Derudover kan du høre oplæg fra nogle af de stærkeste aktører på området fra ind- og udland.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi er glade for allerede nu at kunne præsentere følgende oplægsholdere:
Tommy Ahlers – MF, fhv. minister og klimaordfører (V)
Anders Christian Nordstrøm – Vice President for Hydrogen, Ørsted
Noe van Hulst – Hydrogen Envoy at the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy (NL)
Finn Schousboe – Business Manager, Dansk Shell
Steen Harding Hintze – Development Director, Greenlab Skive
Dr. Ulrich Buenger – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Tejs Laustsen Jensen – Direktør, Brintbranchen

Der vil også være en paneldebat med deltagelse af – foruden Tejs Laustsen Jensen:
Hanne Storm Edlefsen, Strategisk Planlægning, Energinet
Anne Paulin, klima-, energi- og forsyningsordfører (S)
Carsten Kissmeyer, energiordfører (V)
Mai Villadsen, klimaordfører (Ø)
Niels Flemmin Hansen, transportordfører (KF),
Signe Munk, klimaordfører (SF)

Arrangementet er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – vær dog opmærksom på det begrænsede antal pladser i Fællessalen, så tilmeld dig allerede nu her.

P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

En lang række af P2X-interessenter har underskrevet et fælles forståelsespapir om behovet for øget fokus på P2X.

P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

I sidste uge udsendte en bred kreds af P2X-interessenter inkl. Brintbranchen et fælles forståelsespapir omhandlende behovet for øget fokus på opskallering af den danske P2X-indsats, og en opfordring til samarbejde på tværs af sektorer og erhverv. 

Ifølge underskriverne af forståelsespapiret er der en lang række danske styrkepositioner og oplagte klima- og erhvervsmuligheder på P2X-området, og dem skal vi udnytte:

• Vi har know-how og viden og førende virksomheder indenfor elektrolyse, katalytiske processer, vindenergi og vi har førende forskere på områderne,

• Vi har et energisystem, som er agilt og veludviklet og derfor nemmere kan tilpasses Powerto-X produktion end andre lande, 

• Vi har en stor andel af vedvarende energi – særligt vindenergi – i vores energisystem, hvis værdi kan højnes med energilagring og forædling til Power-to-X produkter,
 
• Vi har gunstige muligheder for at forbinde produktionen med fjernvarmesystemet og anvende overskudsvarme fornuftigt, 

• Vi har CO2-kilder fra både industri og landbrug, som kan udnyttes og indgå i processen, 

• Vi kan levere brugbare løsninger til den del af transportsektoren, som ikke umiddelbart kan elektrificeres. Det er nødvendigt, hvis verden skal i mål med den grønne omstilling, 

• Vi har en tradition og særlig evne i Danmark til at samarbejde på tværs sektorer og i produktive konstellationer på tværs af vidensinstitutioner, myndigheder, investorer og virksomheder, hvilket vil være påkrævet, hvis vi skal udnytte Power-to-X’ potentialet, 

• Vi har en ambitiøs klimapolitik, som kræver nye løsninger på velkendte problemer.
 
Du kan læse hele forståelsespapiret her, og en kronik om formålet med den fælles erklæring her.

Debat: Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

I en klumme i Energy Supply sætter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fokus på de gyldne muligheder i den grønne omstilling.

Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sætter i en klumme på Energy Supply fokus på de store erhvervs- og vækstpotentialer i den grønne omstilling. Tejs Laustsen Jensen opfordrer til, at vi også husker erhvervs- og eksportmulighederne i tilrettelæggelsen af den grønne indsats. Med den danske styrkeposition på vedvarende energi, er vi i klar førerposition til at lede den grønne omstilling globalt.

“Fordi vi er så forud på point i forhold til den vedvarende energi, er vi de bedst placerede i verden til at lede udviklingen af den næste fase i omstillingen. Og vi er allerede godt i gang. Nødvendigheden af omstillingen, vores grønne tradition og det stærke, innovative forsknings- og udviklingsmiljø herhjemme betyder, at vi allerede nu ser danske løsninger blive eksporteret og danske produktionsarbejdspladser blomstre op. Overalt i verden står der allerede i dag ”Made in Denmark” på brinttankstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg, og potentialet er meget stort. Men det kræver et veletableret hjemmemarked. Med de nye storskala P2X-anlæg i Danmark klar til opførelse, er der taget meget vigtige skridt. Men vi bliver nødt til at tilrettelægge en samlet strategi og skabe de rette rammevilkår på en måde, så vi understøtter først og fremmest den grønne omstilling, men også den erhvervsudvikling den potentielt kan trække med sig,” skriver brintdirektøren, og fortsætter:

“Der er grund til at rose regeringen for de 13 klimapartnerskaber. Dels fordi omstillingen er afhængig af opbakning, vilje og lokalt ejerskab rundt om i branchen, og dels fordi regeringen ved selvsyn kan se, præcis hvor stærke kræfter, der er på spil hos de danske virksomheder. De kan levere, og de brænder for at sikre netop deres plads på den grønne scene. Derfor er det altafgørende, at de langsigtede perspektiver for dansk erhvervs- og vækstpolitik tænkes ind i klimahandlingsplanen. Fremtiden er elektrisk – men det betyder andet og mere end kobber og kabler. P2X skal være en central del af klimahandlingsplanen, for det er en konkret og håndgribelig trædesten på vejen.”

Tejs Laustsen Jensen afslutter sin klumme med at rose de grønne, danske virksomheder, og understreger deres kompetencer og uundværlige rolle i den grønne omstilling: 

“Virksomheder som går forrest i udviklingen af morgendagens løsninger, og som skaber vækst og arbejdspladser under vejs. Vi har et af verdens bedste forskningsmiljøer, en stærk grøn arv, succesfulde startups og innovative virksomheder. Det der for resten af samfundet er en grøn udfordring, er for dem en gylden mulighed. kan betyde forskellen mellem nye eventyr og forspildte chancer. Vi skal vende omkostninger til investeringer. Med P2X i centrum og den myriade af muligheder, der åbner sig her, kan de investeringer cementere Danmarks grønne brand og endnu engang vise verden værdien af at være ”Made in Denmark”.”

Du kan læse hele klummen på Energy Supply her.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Ørsted opskalerer deres brintindsats, og melder sig ind i Brintbranchen.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Verdens førende udvikler af havvind, Ørsted, har meldt sig ind i Brintbranchen. Medlemskabet understreger Ørsteds dedikation til planerne om at drive P2X op i skala og ned i pris til gavn for klima, arbejdspladser og vækst, ligesom som selskabet har gjort det med havvind.

Med medlemskabet af Brintbranchen understreger Ørsted, at selskabet ser brint produceret med vedvarende energi som et vigtigt element i at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Ved at konvertere strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. havvind til brint og herfra evt. til øvrige fornybare højværdiprodukter som f.eks. metanol eller ammoniak (den såkaldte Power-to-X-proces, forkortet P2X) kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer. Og med et enormt potentiale for udbygning af især havvind har Danmark rigtigt gode muligheder for også at blive stærk på brint- og Power-to-X-teknologier.

I forbindelse med offentliggørelsen af Ørsteds medlemskab udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis glade og stolte over, at Ørsted, har meldt sig ind, og vi glæder os meget til samarbejdet. Det er afgørende, at vi i Danmark får sat P2X-indsatsen op i gear, og det kræver en stærk og samlet branche. Den grønne omstilling er imperativ ikke alene pga. klimaet, men også for arbejdspladser, vækst og Danmarks grønne brand. De muligheder, der ligger i storskala produktion af vedvarende brint, kan sikre nye, danske eksporteventyr i stil med vindmøllerne, og Danmark har forudsætningerne for at blive
verdensførende på P2X – ikke mindst pga. kompetencerne inden for produktion af vedvarende energi. Men der er, sammen med fornuftige politiske rammevilkår, behov for stærke industrielle spillere, der kan trække udviklingen, hvis vi skal realisere potentialet. Ikke mindst derfor glæder vi os over, at Ørsted bliver en del af den samlede brancheindsats for at gøre brint og P2X til afgørende dele af den danske klima- og energipolitik.”

Anders Nordstrøm, Vice President og leder af Ørsteds brintindsats, siger:
”Vi ser vedvarende brint produceret ved elektrolyse som en vigtig brik til reduktion af CO2-emissionen fra sektorer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Eksempelvis bruges der i dag store mængder fossilbaseret brint i procesindustrien i Europa, som kan erstattes med vedvarende brint. Og vedvarende brint eller energibærere afledt heraf kan erstatte fossile brændsler i tung transport. Havvind er en oplagt kilde til de store mængder grøn strøm, der skal bruges til elektrolysen. Men teknologien skal opskaleres og effektiviteten skal op, så den vedvarende brint på sigt bliver konkurrencedygtig med det fossile alternativ.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43

HFC Nordic 2020: Fuelling the Future

Kom til nordisk brintkonference i Aalborg den 22-23 september 2020.

HFC Nordic 2020

Brintbranchen er allerede i fuld gang med at forberede næste års store nordiske brint- og brændselscellekonference HFC Nordic. Dette år er Danmark nemlig værtsland for det nordiske koncept, som hvert andet år sætter fokus på brint og brændselsceller i et nordisk perspektiv.

I år vil Aalborg danne rammen om to dage med fokus på brint til tung transport. Datoerne er den 22-23 september 2020. Programmet er under udarbejdelse, men Brintbranchen glæder sig til at byde velkommen til et par dage med fokus på brint- og brændselscelleteknologier til den tunge del af transportsektoren.

Konferencen har fået undertitlen Fueling the Future – og der vil være fokus på både vejgodstransport, kollektiv transport samt løsninger til både vand- og luftbåren transport.

Følg med her på siden for mere information, og sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22-23. september 2020.

Hydrogen and Fuel Cells Nordic – HFC Nordic – 2020 bliver i år afholdt af Brintbranchen i Aalborg. Arrangementet går på skift mellem de forskellige nordiske brintorganisationer og blev således i 2018 afholdt i Island med Icelandic New Energy som vært. Her var fokus især på brintinfrastruktur og maritime applikationer.

Pressemeddelelse: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Energistyrelsen har netop offentliggjort udmøntningen af Energilagringspuljen

Vigtigt rygstød for grøn omstilling: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Med udmøntningen af den såkaldte Energilagringspulje rykker dansk brintproduktion op i en helt ny skala. To projekter med udgangspunkt i storskala elektrolyse og brintproduktion er blevet tildelt i alt 128 millioner kroner af Energistyrelsen.  

Det drejer sig om det nyligt offentliggjorte samarbejde mellem to af Brintbranchens med­lemmer, det danske firma Everfuel og A/S Dansk Shell, hvor Everfuel i forbindelse med Shell raffinaderiet i Fredericia skal bygge et storskala Power-to-X (P2X) anlæg med en elektroly­sekapacitet på 20 MW og lagerkapacitet på 10 MW til at begynde med, og med et potentiale på 1 GW. Brinten skal produceres på vedvarende energi og bruges i bl.a. transportsektoren.

En bred partnerkreds under Brintbranchens medlem, GreenLab Skive, har også fået midler til at bygge et 12MW storskala P2X-anlæg, der bl.a. skal producere grøn metanol i Skive.

I forbindelse med offentliggørelsen af puljens udmøntning, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Der er ingen tvivl om, at det her er et afgørende skridt i den grønne omstilling. Danmark får nu to industrielle storskala P2X-anlæg, og det er kun begyndelsen. Konvertering og lagring af grøn energi ved P2X kommer til at være afgørende for dels at nå regeringens 70% målsætning, og dels at komme helt i mål med den grønne omstilling. Men P2X er ikke alene nøglen til at mindske både de nationale og internationale udledninger, det er også en stor mulighed for dansk økonomi. Der ligger massive erhvervs- og vækstmuligheder i den grønne industri, som skal omdanne vores vedvarende energi til højværdiprodukter, der kan eksporteres til hele verden. Det her det første skridt på vejen mod nye vindmølle- og nordsøeventyr – for der er fortsat store mængder energi at hente fra Nordsøen, men denne gang er det grønt. Der er grund til at rose både klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, og de øvrige partier bag puljen, for at vise vejen for den næste fase i den grønne omstilling”, siger brintdirektøren, og fortsætter:

”Det er en god og vigtig dag i dansk klima- og energipolitik, for disse tiltag cementerer, at P2X er afgørende for at vi når vores ambitiøse målsætninger. Vi er naturligvis langt fra i mål, og der er brug for massiv udbygning i produktionen af vedvarende energi og storskala P2X i fremtiden. Men det her er første skridt. Med P2X på finansloven, og dagens gode nyheder er vi godt i gang og det skal så følges op i den kommende klima­handlingsplan. Storskala P2X kan sikre den sektorkobling og effektive energiudnyttelse, der er imperativ for at lykkes med den grønne omstilling. Produktion af grøn brint, metanol og ammoniak m.v. kan rykke decarboniseringen af bl.a. transportsektoren og landbruget et kvan­tespring, skabe arbejdspladser og samtidig sikre Danmarks placering i den globale, grønne elite langt ud i fremtiden.”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For yderligere kommentarer: Direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf. 26 23 94 43

Debat: Brint er den grønne omstillings “missing link”

I Mobilitytech kan du læse Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensens indlæg om P2X-potentialerne for at decarbonisere transportsektoren.

Mobilitytech: Brint er den grønne omstillings "missing link"

I Mobilitytech kan man læse et indlæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der omhandler brintens rolle som det led, der skal binde energisystemet sammen. Med et særligt fokus på transportsektoren, fremhæver Tejs Laustsen Jensen de enorme potentialer, der er for dels at udnytte grøn overskudsstrøm bedst muligt og dels at decarbonisere landtransporten, shippingindustrien og luftfarten.

Tejs Laustsen Jensen argumenterer for, at det er nødvendigt at tænkte transportsektoren ind i et samlet energisystemet og ikke se det som to uafhængige spørgsmål – og her er storskala P2X nøglen. Det vil både kunne sikre en økonomisk effektiv brug af grøn overskudsstrøm, integrere transporten i energisystemet og skabe enorme erhvervs- og eksportmuligheder ved udviklingen af grønne brændstoffer:

“Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark kan blive producent og eksportør af grønne brændstoffer, men det kræver vilje og opbakning både fra Christiansborg og ikke mindst at vi som nation evner at gå fra søjletænkning til sektorkobling og tænke transport, el, gas og varme sammen til et nyt og samlet grønt energisystem.”

Du kan læse hele indlægget her.