Pressemeddelelse: Private elnet kan blive genvejen til elektrificering af samfundet

22. september 2020

Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark opfordrer til, at elforsyningsloven ændres sådan at ejere
af vedvarende energiprojekter ikke skal betale tariffer til netselskaberne når de opstiller bl.a. vindmøller i deres
eget område. Generelt opfordrer organisationerne til, at brugen af elnettet gøres mere omkostningsægte og
at projekter ikke skal betale for at bruge det kollektive net, når de ikke bruger det.

avedøreværket vindmøller

Private elnet kan blive genvejen til elektrificering af samfundet

Forbrug af elproduktion fra egne vindmøller bag elmåleren på et forbrugssted, såkaldt eget forbrug, er i dag
som udgangspunkt underlagt tarifbetalinger til det kollektive elnet, uanset at denne type projekter ikke
belaster det kollektive elnet. Dette medfører, at elproduktion, som føres direkte fra egne vindmøller ind til
f.eks. en varmepumpe på et fjernvarmeværk i dag er pålagt at betale nettariffer under samme vilkår, som hvis
vindmøllen var placeret i den anden ende af landet. F.eks. skal eget forbruget i dag betale tariffer til Energinet,
uanset, at man ikke anvender Energinets transmissionsnet til at forsyne elforbrug indenfor eget område.

Det ønsker Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark at få ændret, fremgår det af høringssvar
indsendt i forbindelse med høringen af de forestående ændringer af elforsyningsloven.

”Den grønne omstilling betyder, at vi skal ændre en lang række tariffer og love. Bilafgifterne er et ligetil
eksempel, men ift. tariffer på el, er der også meget store summer på spil, da brugen af elnettet i dag ikke er
omkostningsægte, og man også skal betale tariffer uden man benytter elnettet. Det er naturligt, at
virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at opstille tilskudsfrie vindmøller også skal
have en anden profil på tariffer, hvis de ikke benytter det kollektive elnet eller kun benytter elnettet i meget
lille omfang. Ift. fremtidig udvidelse i brugen af store varmepumper i fjernvarmen er dette afgørende, og derfor
håber vi på lydhørhed for at ændre loven,” siger John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme. .

Krav om tariffer spænder ben

Det er i dag muligt for opnå dispensation fra kravet om betaling af nettariffer, når man har f.eks. vindmøller i
egen installation, men det kræver, at egen produktion og elforbruget er etableret på samme matrikel eller
sammenhængende matrikler. Dette er en barriere for mange potentielle projekter.

”Kravet er en stor hæmsko, og det vil ikke undre mig, hvis vi kommer til at se, at store elforbrugere vil opkøbe
jord for dermed at lave større matrikler, hvorpå de så må trække elledninger for at omgå de rigide regler om
kollektiv betaling. Det vil være en molbohistorie uden vindere, hvis det ender sådan, og derfor kalder al logik
på, at vi ændrer elforsyningsloven, sådan at den grønne omstilling og elektrificeringen af samfundet kan ske
billigst muligt,” siger Søren Klinge, elmarkedschef i Wind Denmark og peger på, at det faktum, at det kan være
billigere at opkøbe jord og installere et privat elnet end at benytte et eksisterende offentligligt elnet, er
grotekst. Han gør desuden opmærksom på, at EU’s lovgivning giver mulighed for at lempe de danske regler.

Brint er af flere udnævnt til at være en af de væsentligste grønne brændsler i fremtiden, og derfor er der flere
steder rundt om i landet planer om at lave anlæg, der kan lave brint, både med strøm fra vindmøller på land
og hav.

”Det bidrag som bl.a. brint vil give til energisystemet reflekteres ikke i de nuværende tariffer. Der er et politisk
ønske om at benytte grønne brændsler, men for at mindske prisen mest muligt kræver det, at de danske PtX-anlæg ikke skal pålægges tariffer, hvis de selv opstiller møller og ikke belaster det kollektive elnet. Den
tarifrabat som Energinet tidligere har introduceret, er i denne sammenhæng ikke brugbar for at sikre
konkurrencedygtighed,” siger Tejs Lausten Jensen, direktør i Brintbranchen, og fremhæver at
problemstillingen f.eks. også vil være relevant i forhold til en PtX-fabrik i København, som skal tilsluttes en
kommende havmøllepark ved Bornholm.

For kommentarer:

  • Peter Alexandersen, kommunikationschef i Wind Denmark, 2225 9072, pal@winddenmark.dk
  • Eleonore Fenne, konsulent i Brintbranchen, 3127 0320, kemf@brintbranchen.dk
  • Frederik Høj Rühne, pressekonsulent i Dansk Fjernvarme, 2161 5866, fhr@danskfjernvarme.dk