ITM Power

ITM Power udvikler og producerer dynamiske PEM-elektrolysesystemer, der fremstiller og leverer brint under højt tryk, og som opfylder kravene til netbalancering af fluktuerende og vedvarende energikilder. Der leveres også integrerede brintstationer med elektrolyse på stedet for at tanke brændselscellebiler, busser og andre køretøjer.

ITM Power plc blev noteret på AIM-markedet af London Stock Exchange i 2004 og fik £4.9m som strategisk investering fra entreprenørmaskineproducenten JCB i 2015. Elektrolysesystemer er leveret til både til transportsektoren og til Power2Gas-markeder i flere lande, herunder Storbritannien, Tyskland og USA, og et netværk af integrerede brintstationer i Storbritannien ejes og drives af ITM Power.

I Storbritannien underskrev ITM Power en samarbejdsaftale med Shell i 2015 for placering af brintstationer og har underskrevet aftaler med blandt andre Toyota, Hyundai, Europcar og Anglo American om tankning af brint på deres stationer. ITM Power er partner i en række Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) projekter herunder HyFIVE, H2ME og H2ME2 og har en betydelig erfaring i placering og byggetilladelse, samt byggeri, idriftsættelse og vedligeholdelse af brintfaciliteter.


For English read below

ITM Power produces and develops dynamic PEM-electrolysis systems, which produces hydrogen under high pressure, and which meets the demands for net balancing of fluctuating and sustaining energy sources. Furthermore, they deliver integrated hydrogen fuel cell stations with electrolysis on sight for refueling of fuel cell cars, busses and other vehicles.

ITM Power PLC was noted on the AIM-market of London Stock Exchange in 2005 and received £4.9 mio. as strategic investment from the entrepreneur-machine producer JCB in 2015. The electrolysis systems are delivered to both the sector of transport as well as Power2Gas-market in several countries, here amongst Great Britain, Germany and The United States. Furthermore, a network of integrated fuel cell stations in Great Britain is owned and run by ITM Power.

ITM Power signed a cooperation agreement with Shel in Great Britain in 2015, for the placing of hydrogen fuel cell stations and has signed further arrangements amongst others, such as Toyota, Hyundai, Europcar and Anglo American, regarding refueling of hydrogen at ITM's stations. ITM Power is a partner in several Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) projects, amongst HyFIVE, H2ME and H2ME2, and has extensive experience in placement- and building permits, as well as building, running and maintenance of hydrogen facilities.