FAQ

Hvad er brint?
Brint er grundstof nr. 1 i Det Periodiske System, og dermed det letteste og mest simple atom. Brint eller hydrogen, H2, er en gas bestående af to hydrogen-atomer, der danner H2-molekyler. Brint dannes industrielt hyppigst i en reaktion af metan med vanddamp: CH4 (g) + H2O (g) → CO (g) + 3H2 (g).
Brint er en energibærer, der kan udledes fra en så at sige ubegrænset ressource, nemlig vand. Denne reaktion: H2O (l) → H2 (g) + ½ O2(g) kræver dog energi. Det kan foregå ved elektrolyse af vand; en ikke-spontan reaktion, hvor elektricitet bruges til at lave en kemisk ændring. På denne måde lagres energien fra elektriciteten i brintmolekylerne, dog med et mindre energitab.

Hvad er en brændselscelle?
I en brændselscelle kan man omdanne brint til vand og elektricitet og på den måde bruge energien fra brinten til at lave strøm uden udledning af CO2 ved denne reaktion: 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l). Brændselsceller bruges bl.a. til nødstrømsanlæg og til transport i brintbiler og -busser. Der findes flere forskellige typer men fælles er, at de består af en anode og en katode med en elektrolyt mellem dem.
Anoden og katoden indeholder katalysatorer, hvis type varierer blandt de forskellige brændselsceller. F.eks. har den alkaliske brændselscelle en elektrolyt, der består af en vandig opløsning af kaliumhydroxid, og anode og katode består af nikkel. Den polymere brændselscelle (PEM) har en protonledende polymer som elektrolyt, og anode og katode består af grafit med platin.

Hvad er metanisering?
Biogas produceres af organiske materialer. I Danmark bruges organiske restprodukter fra industri og landbrug, som f.eks. gylle og organisk affald. Biogassen kan bruges til energiproduktion, og restproduktet transporteres efterfølgende tilbage til landmændene til brug som gødning. Biogas består af omtrent 2/3 metan og 1/3 CO2. Den kan udnyttes direkte som brændstof i en gasgenerator, der producerer el under køling og medfører opvarmet kølevand. Varmen fra kølevandet kan overføres til vand, der dernæst kan bruges til opvarmning af bygninger.

Biogassen kan opgraderes ved en proces kaldet metanisering. Ved metanisering omdannes CO2 fra biogas til metan under en reaktion med brint: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O. Der er i Danmark opbygget en betydelig naturgasinfrastruktur, men fossilfrihed i 2050 kræver, at infrastrukturen ikke bruges til naturgas. Derimod kan metaniseret biogas bruges. Gassen opnår ved metanisering naturgas-kvalitet og kan således tilføres det nationale naturgasnet. På den måde kan den anvendes i hele landet og ikke kun lokalt ved biogasanlæggene, og den fossile naturgas fortrænges af CO2-neutral naturgas. Mulige tab i konverteringsprocessen vil kunne bruges til fjernvarme.

El fra vindmøller og solceller kan bruges til produktion af brint via elektrolyse i perioder, hvor der er overskud af el på markedet, og elprisen derfor er lav. Med brint og CO2 fra biomasse kan man fremstille metan og dermed lagre sol- og vindenergi. Metan fylder tre gange så lidt som brint, og kan bruges til el, transport og varme. Der er derfor meget store muligheder i denne teknologi. Så længe der er brint til rådighed – og brint kan fremstilles gennem elektrolyse og vind og sol – vil CO2 kunne omdannes til metan, og man er derfor ikke længere afhængig af de begrænsede ressourcer inden for biomasse.